Google translator


Hodnotiaca tabuľka BMI Hmotnosť Zdravotné riziko 0 - 19,9 podváha stredné 20 - 24,9 normál. hmotnosť nízke 25 - 29,9 nadváha stredné 30 - 39,9 obezita vysoké >40 extrém. obezita veľmi vysoké

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 Úvod

    Srdečne vás zdravíme pri výklade vašich tranzitov. Prv než pristúpime k jednotlivým individuálnym konštatovaniam, radi by sme vám povedali úvodom pár slov.

    O tranzite hovoríme vtedy, keď sú planéty vášho horoskopu narodenia (Radixu) v aspektoch s aktuálne sa pohybujúcimi planétami, alebo tieto prechádzajú cez domy vášho Radixu. Na základe mnohých možných kombinácií sú v horoskope každého človeka trvalo pozorovateľná tranzity. Ak ide o tranzit pomalých planét, takýto tranzit nadobúda generačnú povahu, pretože celé ročníky rovesníkov sú ovplyvnené rovnako. Tu je mimoriadne dôležitá pozícia tranzitujúcich planét v domoch a zohľadňujú sa aj ich aspekty v Radixe, čo má význam najmä pri interpretácii tranzitov.

Ako je potrebné s výkladom tranzitov zaobchádzať?

    Nie je to tak, že sa pasívne odovzdáme svojmu osudu a necháme sa unášať udalosťami. Dúfame, že najmä pri neharmonických tranzitoch sa podarí zdôrazniť, že človek má mnoho možností voľby a nemôže sa zbaviť zodpovednosti za okolnosti svojho života. Taktiež by výklad nemal viesť k tomu, aby ste neurobili ani krok z domu bez toho, aby ste sa nepresvedčili, či "hviezdy stoja priaznivo".

    Podľa nášho názoru je veľmi vhodné, najmä pri tranzitoch pomalých planét mať na zreteli, že tieto sa prejavujú v dlhších časových obdobiach a popisujú dôležité životné obdobia. Pokiaľ ide o retrográdnu planétu, tak s tou istou problematikou sa skonfrontujeme trikrát: pri prvom tranzite získame novú skúsenosť, ktorá sa opäť prejaví pri opätovnom prechode a pri treťom prechode sa dorieši.

    K problému pri výklade tranzitov môže dôjsťť, ak dva alebo viaceré tranzity pôsobia súčasne a prípadne protichodne. Ide o rovnakú problematiku ako pri výklade osobného horoskopu, v ktorom planéty pôsobia súčasne harmonicky aj disharmonicky. Tu treba venovať viac pozornosti vzájomnému porovnaniu aspektov tranzitujúcich planét s aspektami, ktoré sa vyskytujú v osobnom horoskope.

    Horoskop narodenia poskytuje obraz o základnej psychologickej štruktúre človeka. V priebehu života sa aktivizuje raz jeden, inokedy iný aspekt osobnosti. Niektoré zložky osobnosti pôsobia silnejšie, iné stoja viac v pozadí, aby sa zdôraznili neskôr. Tak dochádza k fázam života v ktorých nastávajú zmeny, iné vyžadujú veľké pracovné nasadenie, ďalšie mieru pokoja a rozvahy. Tento nárast a pokles rozličných "charakteristických prúdov" sa dá pomocou astrológie popísať v tzv. tranzitoch planét.

    Pôsobenia tranzitujúcich planét na váš horoskop nasmerujú v určitých obdobiach jednotlivé témy do popredia. Môžete si to predstaviť ako vnútorný hlas, ktorý vás vyzýva k prístupu k nejakej téme a ponúka šancu na psychický rast. Je na vás, či výzvu prijmete, budete na nej pracovať krok za krokom sa vyvíjať, alebo vnútorný hlas umlčíte. Táto druhá možnosť by vám prinesla nečinnosť, vnútornú prázdnotu a nespokojnosť; obklopovanie sa ľuďmi, ktorí prežili podobnú tému alebo súboj s vonkajšími "údermi" vás núti, aby ste s tým vyrovnali. Keď sa vyrovnáte sami, je to ťažké, ale poskytuje vám radosť a vnútorný pokoj duše a posúva vás na inú úroveň bytia; už nie ste takými ako predtým.

    Život prináša stále niečo nové. Ale tak, ako každé semeno vytvorí jediný rast, ktorého potenciál je vložený, tak bude nejaká osoba formovaná presne takými skúsenosťami, ktorých kvalita je daná jej potenciálom. Preto je potrebné, aby časové pôsobenie tranzitov vychádzalo ako doplnková informácia k horoskopu narodenia.

    Nasledujúca analýza popisuje najmä ťažšie témy zvoleného časového obdobia, pretože v oblastiach, v ktorých všetko ide hladko, sa s nimi nezaoberáme. Účelom týchto stránok majú byť podnety na rozmýšľanie a získavanie väčšej miery jasnosti u jednotlivých situácií. Tieto stránky vás nezbavujú žiadnych rozhodnutí ani neobsahujú predpovedanie budúcnosti. Sú skôr popisom vašich základných duševných nálad v tomto období.

    Bude nás tešiť, ak vám tento úvod pomohol rozšíriť svoje poznatky.

           Graf tranzitu planéta k prvkom vášho osobného horoskopu. V grafe "Vom" znamená "Od", "Bis" znamená "Do".                                           

                   V ľavom stĺpci sú tranzitujúce planéty. Graf znázorňuje, na ktoré prvky horoskopu narodenia a ako dlho pôsobia.                     

Tranzitujúci Jupiter je vo vašom 4. dome

od 01.11.2014 do 19.08.2015

    Vo štvrtom dome bude Jupiter cítiť tak dobre ako je len možné, takže budú zdôraznené všetky aspekty rodinného života. Ste schopní viac ako inokedy vziať svoju rodinnú situáciu pod zväčšovacie sklo a podujať sa na ďalekosiahle zmeny. K tomuto patria napríklad aj investície do existujúceho domova alebo získanie pozemku. Pokiaľ ste členom spoločne bývajúcej rodiny, budete  voči ostatným veľkorysejší a blahovoľnejší. Prirodzene pri tom by mohli veľkú úlohu hrať ešte vaše paničky. Možno dochádza     v tomto smere k náklonnosti každého druhu, alebo sami podporujete svojich rodičov. V každom prípade budete robiť všetko, aby ste stabilizovali svoje vnútorné základy pomocou dobrosrdečného domova. Poznávate význam rodinnej spolupatričnosti a budete v tomto smere postupovať aj v zmysle starých tradícií.

Tranzitujúci Jupiter je v 5. dome

od 19.08.2015 do 31.12.2015

    V tomto období dochádza k rozšíreniu vašej tvorivosti. Ako by mohlo vyzerať, nie je celkom ľahké odpovedať. Príde na to, či a koľko záujmu máte venovať sa veciam 5. domu, ktoré sa týkajú detí (ich "produkovanie" je tiež tvorivá činnosť), a tiež osobných záujmov - koníčkov, medzi ktorými môže byť aj podnikanie.

Tranzitujúci Jupiter má trigon k Mesiacu

od 24.07.2015 do 03.08.2015

    Počas tohoto tranzitu sa váš citový svet vyvíja veľmi pozitívne. Cítite sa dobre a nemáte ťažkosti dať to najavo aj svojmu okoliu tým, že vyžarujú z vás dobré mravy a spokojnosť. Váš prístup k okoliu je láskyplný a srdečný. Konečne aj ženy vám budú (bez ohľadu na vaše pohlavie) viac pomáhať. Váš domov bude v tomto období dôležitejší a môže byť organizovaný aj pre  niektoré posedenia s priateľmi.

Tranzitujúci Jupiter má trigon k Merkúru

od 10.11.2015 do 23.11.2015

    V tejto fáze bude váš intelekt motivovaný pozitívnou energiou Jupitera, čo sa prejaví predovšetkým s vyššou potrebou komunikácie. Vychutnajte zábavu a výmenu myšlienok s druhými ľuďmi a otvorte sa novým názorom. Pritom je potrebné, aby sa nezaobchádzalo len s každodennými záležitosťami, ale prenikáte do jadra vecí, nebudú ani "zakázané" témy a prichádzanie na stopu pravdy. Zaujímate sa o filozofiu, dejiny, sociálne témy a spoločenský vývoj. Môžete zachytiť svoje myšlienky aj písomne, alebo ich v širšom rozsahu zdieľať s druhými. Ak je to dôležité, môžete pod týmto tranzitom dobre obchodovať a dosiahnuť aj finančné úspechy.

Tranzitujúci Jupiter je v opozícii s Venušou

od 25.02.2015 do 19.03.2015 a od 01.05.2015 do 22.05.2015

    Aj keď ide o neharmonický tranzit, nemusí to viesť k negatívnemu udalostiam. Pravdepodobne sa v tomto období necítite tak, aby ste si vzali svoj život do vlastných rúk, ale milšie vám je len nečinne sedieť a venovať sa pekným stránkam života. Teraz máte len málo radosti z plnenia svojich povinností alebo sústredenej práce a mali by ste dávať pozor na to, aby vaši kolegovia netrpeli svoju nedbanlivosťou. Možno by ste si mohli vziať aj dovolenku; bol by na to vhodný čas, pretože by ste celkom presne vedeli, čo robiť vo svojom voľnom čase.

    Teraz by ste sa mohli dostať aj do ťažkostí, pretože na jednej strane hľadáte blízkosť druhých ľudí, ale ináč chcete zostať nezávislí a voľní. Okrem toho si myslíte, že svoj dobrý vkus musíte preukazovať vystavovaním cenných umeleckých predmetov.

    Napriek všetkému môže byť tento tranzit veľmi príjemný, ak si dáte pozor na tento problém. Môžete sa dobre zabávať a získať nejaké nové priateľstvá, pretože vyžaruje z vás otvorenosť a pozitívny prístup k životu. Do všetkého sa môžete dostať, ak sa namiesto lenošenia budete na koniec aktívne podieľať na činnosti vášho okolia.

Tranzitujúci Jupiter je v opozícii s Jupiterom

od 21.03.2015 do 09.04.2015 a od 09.04.2015 do 29.04.2015

    V tomto období sa musíte vyhýbať príliš extrémnym postojom resp. spôsobom vystupovania, pretože by ste mohli stratiť pohľad na správnu mieru. Možno vo svojom okolí vytvárate obraz, ktorý vám pri pohľade zblízka nezodpovedá. Sľubujete viac ako môžete dodržať; skrátka, môžete byť považovaný za notorického chválenkára a ak sa neprispôsobíte, bude sa vám okolie s údivom vyhýbať. Eventuálnym konfliktom by ste sa mohli vyhnúť, pretože sa nepôsobíte tvrdohlavo. Vzniká nebezpečenstvo, že skutočnosť nevidíte realisticky a strácate pohľad na skutočnosť, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť aj vašu finančnú situáciu.

    Keď však svoj život postavíte na pevný základ a vyššie uvedené nebezpečenstvo nepredstavuje pre vás žiadny problém, budete teraz prežívať pekné obdobie, v ktorom budete môcť urobiť mnoho pokroku v sebapoznávaní. Do budúcnosti sa dívate optimisticky a vyžaruje z vás sebadôvera a blahovôľa. Keď budete rešpektovať názory druhých ľudí, môžete viesť zaujímavé rozhovory a upevniť svoje predstavy o svete.

Tranzitujúci Jupiter je v konjunkcii s Vaším Saturnom

od 08.11.2015 do 22.11.2015

    Pravdepodobne pod vplyvom tohoto tranzitu máte menej chuti postupovať rovnakým spôsobom ako doposiaľ. V poslednom čase ste sa príliš zamýšľali a zmysel vášho života ste videli v plnení povinností a vo výkonnosti. Teraz to chcete zmeniť a venovať sa lepším stránkam svojej existencie. Cítite potrebu prekonať svoje vnútorné zábrany, skúmať nové oblasti a všeobecne sa vyvíjať ďalej.

    Aj keď sa vám dosiaľ relatívne dobre darilo, dajte svojmu konaniu a svojim snahám duchovné pozadie; bude vám jasné, že chcete pracovať a pristúpiť k určitým obmedzeniam. Vaša snaha by mala byť úspešná, pretože k svojim úlohám nepristupujete so sebazaprením, ale naopak s radosťou a sebavedomím. V každom prípade by tento tranzit mal byť prospešne využitý.

    Narážajú tu na seba dve protichodné princípy, pretože expanzívny Jupiter prechádza cez obmedzujúceho Saturna v osobnom horoskope. Keď nájdete medzi oboma vplyvmi rovnováhu, budete môcť svoju ďalšiu životnú cestu nasmerovať podľa nej.

Tranzitujúci Jupiter má sextil k Uránu

od 15.08.2015 do 25.08.2015

    V tomto období pravdepodobne od základov zmeníte svoje názory na svet. Náhle a neočakávane by ste mohli mať s druhými zážitky, ktoré rozširujú váš horizont. V dôsledku toho ste sa mohli spoločensky angažovať, vrátane presadzovania záujmov utláčaných sociálnych skupín. Požadujete sociálnu spravodlivosť, pričom ste schopní aj mimoriadnych akcií.

Tranzitujúci Jupiter má sextil s vašim Neptúnom

od 02.02.2015 do 17.02.2015, od 31.05.2015 do 13.06.2015

    V tomto období formulujete nové humánne idey, ktoré chcete začleniť do svojho života a jemne sa zaoberať problémami svojich spoluobčanov. Neptún predstavuje súcit a Jupiter ho rozširuje, takže si môžete vytvoriť životnú filozofiu pomáhania slabým a tým, ktorí sú na odkázaní. Možno sa v tomto období budete aj viac zaoberať ezoterikou. Využite tento tranzit k tomu, aby ste sa pozreli do svojho vnútra, aby ste meditovali a v pokoji premýšľali o svojom živote a o svojej úlohe v spoločnosti. Obchodné aktivity by ste mali odložiť na neskôr, pretože v svetských záležitostiach by ste mohli podľahnúť sebaklamu.

Tranzitujúci Jupiter je v konjunkcii s Vaším Plutom

od 02.02.2015 do 18.02.2015 a od 30.05.2015 do 13.06.2015

    Teraz máte túžbu po zmene a chcete dokonca svoj život úplne zmeniť. Možno ste nespokojní s tým, čo ste doteraz dosiahli     a zvažovali prostriedky a spôsob, akým by ste boli úspešní čo najrýchlejšie. Aj keď ste mohli zastávať úplne extrémne až excentrické názory, predsa počas tohto tranzitu máte takú "hrubú kožu", že neporozumenie vašich spoluobčanov vám vôbec nevadí. Vo vašom zmýšľaní nemajú slabosť a súcit žiadne miesto, takže dokonca aj voči sebe môžete byť veľmi tvrdí. Vaša nadmerná ctižiadosť môže viesť k problémom, pretože máte sklon manipulovať s druhými alebo vystavovať ich nátlaku.

    V pozitívnom prípade chcete len nakoniec urobiť niečo skutočne zmysluplné a nájsť neprikrášlenú pravdu. Získané poznatky zmenia vaše myslenie a vytýčené ciele a bolo by pekné, keby ste našli tvorivú a produktívnu cestu. Máte dosť energie na uskutočnenie svojich zámerov, predsa však ako vždy to bude závisieť od vášho duševného postoja a od vašej motivácie, či je to pre vás dobré, keď budú vaše prosby vypočuté. Predovšetkým tým, že by ste v tejto fáze nemali robiť bezpodmienečne konečné uzávery, pretože ste pod vplyvom veľkého napätia a mohli by ste ľahko sami seba preťažiť.

Tranzitujúci Jupiter je v kvadratúre s vaším Ascendentom

od 07.09.2015 do 17.09.2015

    V období pôsobenia tohto tranzitu musíte dbať na to, aby ste sa nepokúsili svojich spoluobčanov ovládať alebo zneužívať. Aj keď teraz z vás vyžarujete dôveru, svedomitosť, ochotu pomôcť a otvorenosť, predsa sa môže stať, že svojou egoistickým záľubám pripisujete priveľký význam a tým svoje okolie podvádzate. Toho by ste mali byť stále vedomí, zvlášť keď v tomto období nadviažete mnoho nových kontaktov. Z týchto možností môžete skutočne profitovať, ale to bude len vtedy, keď nebudete očakávať nič predbežne stanovené a ľudí budete správne oceňovať.

    Teraz budete môcť zaznamenať niektoré úspechy, ale nemali by ste príliš odvážne veriť, že aj v budúcnosti bude všetko také jednoduché! Chráňte sa pred aroganciou a pýchou, pretože s nimi by ste rýchlo stratili svoje potenciálne dobré možnosti.

Tranzitujúci Saturn je v 6. dome

od 01.11.2014 do 24.11.2015

    V tomto období budete musieť nielen zodpovedne pracovať v povolaní, ale aj čo najpozornejšie si všímať reakcie svojho vlastného organizmu na jeho rôzne zaťaženia. V najhoršom prípade musíte mať k možnosť, aby ste sa na vlastnej koži priučili liečeniu nejakej choroby. Netreba prepadať žiadnej panike, ale Saturn viac ako akákoľvek iná planeta prináša dôsledky prípadných negatívnych postojov. Mali by ste si teda všímať prípadné príznaky nastávajúcej choroby.

    Táto asi 2 až 3 ročná doba slúži na zlepšenie vášho pracovného výkonu, ale nie na jeho prehnané zdokonaľovanie. Nároky na seba samého budú teraz veľmi vysoké. Treba nájsť zlatú strednú cestu medzi realistickými nárokmi na seba samého a prehnanými požiadavkami predstavených. Keď tento tranzit uplynie, mali by ste lepšie poznať svoju skutočnú pracovnú výkonnosť a ak sa vám to podarí, automaticky klesne aj riziko nejakej choroby.

Tranzitujúci Saturn je v 7. dome

od 24.11.2015 do 31.12.2015

    Teraz končí asi 14-ročné obdobie, v ktorom Saturn pôsobil na fundamentálne zmeny vašej osobnosti, pretože ste museli sami seba poznávať a skúmať svoje postoje. Tak sa vstupom Saturna do 7. domu dostanete k vášmu nástupu do sveta druhých.       V tomto období sú vaše vzťahy podrobené skúškam.

    Vaša partnerstvá by mohli byť zdrojom ťažkostí, pretože teraz už sa musíte konečne pozrieť a vidieť sám seba uprostred nejakého vzťahu. Mali by ste rozmýšľať o tom, čo od nejakého spojenia očakávate a čo ste mu schopní poskytnúť. Možno musíte najprv prekonať nejaké zábrany, aby ste našli šťastie v láske alebo otvorene pristupovali k druhým ľuďom. Predsa však nemusíte bezpodmienečne ukončiť svoje vzťahy; aj súčasné spojenie v ideálnom prípade - by mohlo mať za následok nové prehĺbenie v dôsledku vášho vplyvu a nasledujúcich činností.

Tranzitujúci Saturn má sextil ku Slnku

od 08.02.2015 do 15.03.2015 a od 15.03.2015 do 20.04.2015, od 31.10.2015 do 18.11.2015

    V tejto fáze vám práca ide ľahko od ruky; hoci sa od vás veľa žiada, nemáte problémy s ovládaním plánovaných úloh a diskrétnym prístupom k nim. Pritom sa pri práci necítite nešťastnými, skôr vám prináša radosť, zvlášť ak sa ukazuje byť úspešnou. Viete čo chcete a môžete svoje schopnosti účinne uplatniť. Najmä v oblasti povolania máte možnosť posunúť sa o niečo vyššie v rebríčku svojej kariéry. Aj keď niečo "neklape", príliš ľahko sa nevzdávate, pretože tento tranzit prináša aj vytrvalosť a usilovnosť.

    Môžete odstrániť a dobre vychádzať aj s predstavenými alebo inými orgánmi, ktoré by však aj bez tohto mali byť s vašimi výkonmi spokojní a nedopustiť na vás nič. Tento tranzit by ste mali využiť na zvládnutie presunutých povinností a na prácu na konkrétnych projektoch. Teraz je čas vybudovať pevný základ pre prípadné neskoršie obdobia krízy. Keďže je ožarované Slnko, môžete súčasne rozvíjať svoju osobnosť a zistiť, ako to vyzerá s vašou výkonnosťou. "Sebarealizácia" je moderný výraz, ktorý sa často používa v tejto súvislosti.

Tranzitujúci Saturn má sextil k Marsu

od 07.12.2015 do 24.12.2015

    Počas tohto tranzitu nekonajte nerozvážne, ale zamerajte svoje činy na konkrétne ciele. Viete, čo chcete dosiahnuť. Stratégia, usilovnosť a schopnosť koncentrácie vám pomôžu dosiahnuť úspechy. Tvrdá práca vás neľaká a tak sa môžete posunúť o niečo vyššie v kariére. Aj s druhými ľuďmi môžete dobre spolupracovať, pretože nevidíte len svoje vlastné záujmy. Môžete dokonca slúžiť ako vzor a svojich spolupracovníkov motivovať, pretože nie je nič, čo nedokážete vykonať. Neprekážka vám ani prípadná nadčasová práca. Možno by ste si aj radi zašportovali. Svoju energiu viete dobre odhadnúť, aby ste neprekročili, ale citlivo reagovali na signály svojej tela.

Tranzitujúci Saturn má opozíciu k Ascendentu

od 16.11.2015 do 03.12.2015

    Táto konfigurácia naznačuje všetky druhy problémov v medziľudských vzťahoch. Možno sa budete musieť vyrovnať vo svojom partnerskom vzťahu s argumentmi, ktoré trvali dlho. Môžete sa cítiť potrebami svojho partnera alebo partnerky preťažení, alebo pod tlakom. Dokonca aj cudzinci vám môžu spôsobiť akékoľvek problémy, sprisahania proti vám, alebo sa správajú len nepriateľsky. Priateľstvá budú možné vystavené stresovému testovaniu.

    Snažte sa zostať otvoreným a priateľským napriek všetkému a potom môžete prežiť skutočné priateľstvo, ktoré vám pomôže v tejto ťažkej dobe.

Tranzitujúci Saturn má sextil k vášmu MC

od 21.02.2015 do 15.03.2015, od 15.03.2015 do 07.04.2015 a od 05.11.2015 do 23.11.2015

    V tomto období pristupujete sústredene a vytrvalo k realizácii svojich plánov v oblasti povolania. Neočakávate rýchly úspech, ale ste pripravení vykonať prípravné práce. Svoje ciele si vyberajte opatrne, takže môžete počítať s tým, že ich aj dosiahnete. Je dôležité, aby ste v spoločnosti považovali za spoľahlivého a správneho a aby sa naozaj nikto nemohol sťažovať.

    Svoju zodpovednosť voči verejnosti beriete vážne, čo môže byť trochu konzervatívne, ale vyjadruje váš prístup k hodnotám. Nemáte rád, keď sa ľudia trvale sťažujú, bez toho, aby niekto prispel k zlepšeniu pomerov. Možno si teraz budete môcť vychutnať svoje mladé ideály a získať predstavu o tom, ako by mal vyzerať váš ďalší život. Pritom postupujte triezvo a uvážlivo, čo však nebude trvať stále. V tomto období vám takéto stanovisko umožní vyhnúť sa väčším sklamaniam.

Tranzitujúci Urán je vo vašom 11. dome

od 27.11.2014 do 16.01.2015

    V priebehu pôsobenia tohto tranzitu sa môže okruh vašich priateľov a aktivít súvisiacich s nimi celkom zmeniť. V 11. dome sa Urán nachádza na svojom domácom pôde. Tento dom je spojený s budúcnosťou, ideálmi a snami človeka. Možno sa teraz pred vašimi očami vytvára obraz vašej budúcnosti a ukazuje vám možnosť, viesť úplne inak orientovaný život. Ak tieto zmeny pociťujete ako dobré, mali by ste svoje predstavy z tohto hľadiska pokojne trochu konkretizovať a k ďalším "revolučným" tendenciám pristupovať prispôsobivo.

    V podstate ide o inováciu doterajších často staromódnych postojov. Noví ľudia, ktorí vstupujú do vášho života, to budú od vás viac - menej vyžadovať. S Uránom v jeho vlastnom dome by ste mali mať pocit schopnosti splniť požiadavky tohto procesu.

Tranzitujúci Urán je vo vašom 12. dome

od 01.11.2014 do 27.11.2014, od 16.01.2015 do 31.12.2015

    Celkove cca 7 rokov sa bude Urán zdržovať v tomto dome, prv než prekročí Ascendent a znova vstúpi do 1. domu, aby tam pomáhal prejaviť sa vnútorným stránkam človeka. Dvanástemu domu prislúchajú inštitúcie rôzneho druhu a v tomto období by sa vaše vzťahy k týmto inštitúciám mohli prevratne zmeniť. Môžete sa dostať do kontaktu s väzením, aj keď v ňom nemusíte byť sám, ale postihlo niekoho z vášho okolia. Môže dôjsť k zmenám, ktoré prebehli tak mierne, že vo vašom okolí zostali skryté. Stále častejšie sa venujete sebe a chceli ste pochopiť svoju úlohu v Univerze, ale mohli ste postupovať príliš neúnavne a nerovnomerne. Preto by ste nemali preťažovať, ale venovať si v tomto smere každý deň viac relaxácie a vytrvalosti.

Tranzitujúci Urán má kvadratúru k Merkúru

od 06.05.2015 do 23.06.2015 a od 31.08.2015 do 24.10.2015

    Keďže Urán je predstaviteľom náhlych nečakaných zmien a Merkúru predstavuje predovšetkým myslenie a komunikáciu, tento tranzit prináša rozorvanosť, nesústrednosť a nervozitu. Chráňte sa pred nehodami a vyvarujte sa depresie. Možno sa vyskytnú nejaké sklamania, prídu klebety a zmätky, alebo vás môže len rozčúliť obsah istého listu. V tomto období nerozmýšľajte nad ničím dôležitým. Tiež dvakrát popremýšľajte, kým niečo poviete. Nad mobilom alebo počítačom sa nerozčuľujte, nemôžete za to, čo sa deje.

Tranzitujúci Urán má sextil k Venuši

od 01.11.2014 do 09.11.2014 a od 03.02.2015 do 18.03.2015

    Pod vplyvom tohto tranzitu dôjde k zmenám vo vašich ľudských kontaktoch, pričom hlavne vo vašom milostnom živote sa objavia nové podnety. V súvislosti s týmto môže dôjsť k náhlemu, dosiaľ nikdy sa nevyskytujúcemu zážitku, pričom nové impulzy môže dostať aj súčasný vzťah. Je celkom možné, že aj v dlhšom existujúcom vzťahu sa objavia atraktívne stránky a tak by ste mohli zažiť niečo ako druhé "medové týždne". Ľudia, z ktorých vyžaruje nezávislosť a vedú výbušný život, pôsobia na vás v tejto dobe veľmi príťažlivo a veľmi pravdepodobne vám viackrát prekrížia cestu.

    Venuša však nestelesňuje len milostný život, ale aj zábavu na spoločenskej úrovni a zmysel pre estetiku. Takže by ste sa mohli zaujímať viac o umenie alebo hudbu, prípadne pomocou nových priateľov sa dostanete na spoločenskú scénu.

    Možno môžete využiť novú lásku k tomu, aby ste sa vymanili zo starých zvykov a nechali za sebou každodenné dni. V tomto prípade vznikne veľmi otvorený a živý vzťah, pretože obaja partneri potrebujú svoju nezávislosť a chcú vyjadriť svoju individualitu. Aj tak rozmýšľate o vzájomnosti a zaoberáte sa hlavne liberálnymi názormi. Chcete v ľuďoch vidieť dobro.

    Spojenia nadviazané počas tohto tranzitu môžu vydržať iba vtedy, ak budú vykonávané za rovnakých podmienok, za akých vznikli. Koniec koncov tento tranzit pôsobil podnetne a stimulujúco, takže pre vás mohol predstavovať pekné a zaujímavé obdobie.

Tranzitujúci Urán má sextil k vášmu Jupiteru

od 13.11.2014 do 22.12.2014, od 22.12.2014 do 30.01.2015

    Tento harmonický tranzit sa postará o skúsenosti, ktoré rozširujú váš horizont. Budete mať možnosť získať zaujímavé skúsenosti, napríklad na dlhšej ceste, na ktorej budete mať podnetné dobrodružstvá. Takéto zážitky by vám mohli umožniť pozrieť sa na svet novými očami.

    Ale tento čas môžete využívať aj konkrétne, tým že by ste sa venovali novým vedným oblastiam, ku ktorým v každom prípade môže patriť aj astrológia, umožňujúca pochopiť úlohy jednotlivých ľudí na tejto planéte. Nakoľko sa nechcete dať obmedziť, pravdepodobne začnete so samostatným štúdiom.

    Všeobecne povedané, váš postoj k životu v tomto období je výrazne idealistický a najviac v tom, že ste so všetkými bezpráviami na zemi úplne skončili. Pre vás je dôležité, zosúladiť svoje potreby a ciele s potrebami a cieľmi spoločnosti. Neočakávané udalosti a nové známosti vám pomôžu, na tejto viac ako pozitívnej ceste. Váš optimizmus sa postará o to, aby projekty, na ktoré ste sa podujali, boli úspešné a aby sa vaša námaha vyplatila.

    Pekné na tomto tranzite je, že proti určitým tlakom a obmedzeniam z minulosti sa nemusíte brániť celou silou; naopak, tieto urobia miesto novšej organizácii vášho života.

Tranzitujúci Urán má opozíciu k Neptúnu

od 05.04.2015 do 11.05.2015, od 17.10.2015 do 26.12.2015 a od 26.12.2015 do 31.12.2015

    Počas tohto obdobia môžete cítiť náhle zvláštne túžby, ktoré vás odklonia od vášho smerovania. Možno budete chcieť vyskúšať svoju zručnosť v službe verejnosti, alebo chcieť kolektívne zážitky a duchovné skúsenosti. Bohužiaľ k vašej akcii pristupujete príliš naivne a emocionálne. Chceli by ste dať uniesť nejakou veľkou vlnou, zabudnúť na realitu a preskúmať iné svety. Existuje riziko, že nezohľadňujete realitu a miesto toho sa utiekate k svojim ideálom, ktoré môžu tiež zvýšiť užívanie drog  a spôsobiť všetko, čo s tým súvisí.

    Doprajte si počas tohto tranzitu trochu oddychu, pretože aj tak nie ste mimoriadne výkonní. Ak máte pocit, že strácate pôdu pod nohami, potom sa môžete spoľahnúť na dobrých priateľov, ktorí môžu byť starší ako vy, ktorí majú tieto skúsenosti už za sebou. Vyhnite sa v každom prípade krokom, ktoré by vám zablokovali cestu späť.

Tranzitujúci Urán je v Triogne s Plutom

od 04.04.2015 do 10.05.2015, od 18.10.2015 do 26.12.2015 a od 26.12.2015 do 31.12.2015

Tento tranzit bude pôsobiť súčasne na celý ročník, takže pri jeho výklade by sa malo zohľadniť postavenie Pluta v horoskopu narodenia a jeho aspekty k ostatným planétam.

    Všeobecne teraz môže dôjsť k náhlemu a silnému pôsobeniu vývoja, ktorý bude mať veľký vplyv na vašu ďalšiu životnú dráhu. Pri tomto procese vám pomôžu ľudia z vášho najbližšieho okolia a budú podporovať hľadanie nových perspektív a životných cieľov. Chcete sa nejako oslobodiť od mnohých nátlakov, ktorých obmedzujúci vplyv na váš život budete v tomto období cítiť.

    Pozitívne videné môžu nakoniec viesť k tomu, že sa zistí nepatrnosť nátlakových prostriedkov a oslobodíte sa od prehnaných očakávaní. Môžete sa sami lepšie spoznávať a akceptovať aj vaše slabosti. Zaoberanie sa astrológiou vám prinesie veľa poznatkov a predstaví vám v novom svetle svoju úlohu ako človeka na tejto planéte. Nadmieru silné ego môžete pomocou kozmických zákonitostí uviesť do správnych hraníc a spolu s druhými začať nový vývojový cyklus.

 Tranzitujúci Neptún je vo vašom 11. dome

od 01.11.2014 do 31.12.2015

    V klasickom zmysle ide v 11. dome o váš postoj a vašu pozíciu v rôznych skupinách, ku ktorým patrí - okrem svojej profesijnej činnosti - každý človek. V ďalšom význame ide o ideály jednotlivca vo vzťahu k veľkej rodine ľudstva a ich spoločnej budúcnosti. Toto obdobie je vhodné na nájdenie príslušnosti k niektorým skupinám, ktoré sa zaoberajú duchovnými a ezoterickými témami. Ako vždy, keď je v hre Neptún, ide o udržanie si jasnej hlavy a nepodľahnutia nejakej vlny euforických ilúzií. Inak dôjde nevyhnutne ku sklamaniam. Postavenie Neptúna v tomto dome by mohlo znamenať, že sa vo vašich priateľoch mýlite, alebo aj oni vo vás. Ak sa pousilujete s nimi o stále jasný a úprimný rozhovor, mali by ste túto problematiku zvládnuť.

Tranzitujúci Neptún má kvadratúru k Ascendentu

od 14.01.2015 do 11.03.2015, od 28.09.2015 do 19.11.2015 a od 19.11.2015 do 31.12.2015

    Obvykle je tento tranzit menej príjemným zážitkom, pretože má celkový vplyv na psychiku dotknutej osoby. Mohli by ste mať v tejto dobe slabú sebadôveru alebo dokonca utápať sa v sebaľutovaní, pretože máte pocit neurčitej frustrácie, ktorá môže viesť k depresiám. Môžete byť aj podvedení, alebo dokonca nečestní voči ostatným ľuďom, takže stratíte ich dôveru.

    Tiež by ste mohli mať pocit, že ste stratili kontakt tak, že nie ste schopní jasne vidieť svoju vlastnú situáciu. Všetko je veľmi zmätené, dlho sledované ciele sa rozpadli do ničoty a motivácia ostatných zostáva nejasná.

    Vo vašom prostredí môžete vyzerať trochu divne a neurčito tiež preto, že môžete mať problémy vyjadriť sa priamo                a zrozumiteľne. To by mohlo viesť k nedorozumeniam, ktoré je ťažké vysvetliť.

    Možno sa chcete hrať v rámci tohto tranzitu na rytiera v lesklej zbroji, aj keď budete potrebovať pomoc. Dajte si pozor na nové kontakty s inými ľuďmi, pretože môže dôjsť ku sklamaniu. Tiež vás nočné mory a poruchy spánku môžu zmiasť tak, že vaša predstavivosť vás môže uniesť neznámo kam. Vzhľadom na to, že máte pocit silnej túžby po nových skúsenostiach, môžete sa tiež ľahko dať zviesť na projekty, ktoré nie sú realizovateľné. Bolo by najlepšie, keby ste mohli podniknúť tak málo, ako je možné, a len prežiť svoju skúsenosť s týmto tranzitom.

 Tranzitujúci Pluto je v 8. dome   

od 01.11.2014 do 31.12.2015

    V ôsmom dome, bydlisku Škorpióna, sa Pluto cíti ako doma. Na jeho dlhej ceste v tejto oblasti ide o transformáciu vlastného JA. Je tu veľmi zdôraznená téma smrti a reinkarnácie. Najmä keď Pluto v tomto dome ožaruje inú planetu, môžu sa stať veci, ktoré nevyhnutne vedú ku konfrontácii so smrťou. Pritom to nemusí byť vaša vlastná smrť; rovnako dobre sa môže objaviť vo vašom okolí. Avšak keď má človek okolo šesťdesiatky takýto tranzit, existuje možnosť, že zomrie. Každý človek sa musí pozerať smrti do očí keď je Pluto v tomto dome a bude sa intenzívnejšie pripravovať, aby mohol skonať v pokoji. Zaoberanie sa s takzvanými hraničnými vedami, ku ktorým patrí astrológia, môže nezávisle od veku uľahčiť zaobchádzanie s touto témou.

Záver

    V predošlých častiach, ktoré sú zoradené podľa tranzitujúcich planét - od blízkych k vzdialenejším, sú uvedené pôsobenia jednotlivých tranzitov na planéty vášho Radixu. Obsahujú aj údaje o časovom rozpätí ich trvania. Dá sa z nich vytvoriť predstava o celkovom pôsobení tranzitov počas sledovaného obdobia ako mozaika jednotlivých efektov.

    Toto sú najdôležitejšie témy, ktoré sa v tomto období budú týkať vášho horoskopu narodenia. Podľa vzťahu, aký k nim máte, budete prežívať niektoré oblasti pozitívne, iné skôr namáhavo. V horoskop je len naznačené, čo vám padne dobre a čo ťažšie; ako napr. reagovať na nejaký podnet na zmenu, to záleží okrem vašich vrodených a v horoskope viditeľných sklonov, aj od vášho súčasného veku av neposlednom rade aj od vašej vôle. Preto v astrologickom výklade môže byť naznačený len smer a psychologický základný vzor ďalšieho vývoja, ale nie konkrétne udalosti.

    Ak si výklad tranzitov prečítate viackrát s časovým odstupom a znova ho posúdite, niektoré súvislosti, ktoré vám unikli pri prvom čítaní, vám budú jasnejšie. Význam týchto výkladov spočíva v tom, aby ste opäť porovnávali s nim vaše vlastné skúsenosti a tak dospeli vo svojom vedomí k dôležitejším motiváciám a potrebám.

    S pozdravom a želaním pekných dní C. Chorvát

                                                

            Návod na objednávanie horoskopov, predpovedí a konzultácií

Objednať odosielate z vlastnej e-mailovej adresy na moju adresu 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. a musí obsahovať tieto povinné údaje:

 Názov objednávaného produktu:

Celé meno osoby pre objednaný produkt:

Jej rodisko - mesto / obec:

Dátum a čas narodenia: dd.mm.rrrr hh: mm

Jej súčasné bydlisko:

Dátum začiatku - len u predpovede: dd.mm.rrrr

Telefón / mobil objednávateľa: nie je povinný

Spôsob platby: prevodom na účet / poštovým poukazom

 

                              Vyššie uvedených 8 riadkov skopírujte do svojho e-mailovej správy a tam vyplňte.
                                       Ak pôjde o partnerský horoskop, pošlite údaje muža aj ženy.

                                                                       Ďakujem C. Chorvát

             Pokiaľ chcete si objednať objednávku pre seba alebo svojich blízkych, môžete tak urobiť za 20 €,

                                                       POLROČNÚ za 12 €, ŠTVRŤROČNÚ za 7 €.

                 K objednávke je potrebné pripojiť Váš súhlas s použitím vyššie uvedených osobných údajov s tým,

                                            že po spracovaní a odoslaní objednávky budú vymazané.

 

 

                      

                                 

 

 

 

Ol...'s Biorhythms


Ročné horoskopy 2018
Denné horoskopy 2018

Úvod do astrológie

Preklad Chrome / Firefox
s S3.Google prekladačom.
Astrocontact Software
Astrotheme.com
Astroworld.net
Ephemeris.com
Horoskopy.aktuality.sk
Meridian Magazin.de

Seo servisOc...

Biorhythm widget free

Osobné a partnerské horoskopy

Osobné horoskopy Vám umožnia využiť Vaše vrodené schopnosti pri štúdiu aj voľbe povolania a byť v živote úspešnejší. Partnerské horoskopy Vám pomôžu nájsť si vhodného partnera / partnerku a vyhnúť sa beznádejným vzťahom a rozvodom. Týmto otázkam by ste mali venovať veľkú pozornosť, ide o dlhú a dôležitú časť života.

Predpovede podľa pohybov planét

Tranzity planét Vás upozornia na priaznivé obdobia, ktoré by ste mali aktívne využiť na tvorivú činnosť v povolaní alebo podnikaní, ale aj na k tomu nevhodné časy, kedy by ste mali byť opatrní a nemárniť svoju energiu a zdravie pri prekonávaní nezdolateľných prekážok. Pomôžu Vám aj pri dôležitých životných rozhodnutiach.

Konzultácie cez mobil alebo Skype

Tu ide o rozhovor s astrológom o otázkach ktoré Vás zaujímajú ako napríklad láska, povolanie, financie, alebo niečo iné o Vás alebo príbuzných. Konzultácia sa objednáva podobne ako iné produkty. Na termíne, druhu spojenia a otázkach sa dohodneme vopred, aby som si to mohol pripraviť. Dozviete sa viac ako pri písanom výklade.

Go to top